Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci pracowników

Aktualizacja: zachęcamy do przynoszenia prac do 13 października!

 

 

Zapraszamy dzieci pracowników do wzięcia udziału w naszym konkursie plastyczno – ekologicznym „Ekologia w Mikrostyku”.

Regulamin konkursu poniżej:

 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego Ekologia w Mikrostyku

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Ekologia w Mikrostyku, zwanego dalej „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Mikrostyk S.A. z siedzibą w Gniewie, na ul. Sobieskiego 11 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy w każdej z trzech kategorii wiekowych wskazanych w § 2 pkt 9 Regulaminu
 4. Konkurs trwa od dnia 5 września do dnia 2 października 2017

 

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie.
 • 2.
 1. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci pracowników w wieku do 18 lat.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych). Do udziału w Konkursie nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych itp.). Prace należy złożyć w sekretariacie firmy.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (wyklejanka, rysunek, malunek, itp.), w formacie A4 lub A3.
 4. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i wiekiem Uczestnika na odwrocie pracy (dla zapewnienia anonimowości i sprawiedliwości podczas obrad jury) . Do pracy należy dołączyć Kupon konkursowy będący również oświadczeniem, którego wzór stanowi: Załącznik nr 1 do Regulaminu (oświadczenie można pobrać wcześniej lub podpisać w sekretariacie przy zdawaniu pracy).
 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 powinno być podpisane przez przedstawiciela ustawowego dziecka. Brak podpisu będzie skutkował niedopuszczeniem pracy do udziału w Konkursie.
 6. Każda praca będzie oceniana pod kątem zgodności z tematem, oryginalności pomysłu oraz walorów estetycznych.
 7. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Praca powinna przedstawiać plakat ekologiczny, propagujący troskę o środowisko przez firmę Mikrostyk/ dobre praktyki pro ekologiczne w miejscu pracy/ edukację ekologiczną w zakładzie.
 9. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
  1. I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
  2. II kategoria – dzieci w wieku 8  – 13 lat,
  3. III kategoria –  młodzież w wieku 14 – 18 lat.

 

 

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

 • 3.
 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursu powołanego przez Organizatora, na podstawie następujących kryteriów:
 2. zgodność pracy z tematyką, o której mowa w § 2 ust. 3,
 3. inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
 4. ogólne wrażenia estetyczne.
 5. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
 6. Nagrodami w konkursie są:
 7. 1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł
 8. 2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł
 9. 3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 70 zł
 10. Dla każdego uczestnika nienagrodzonego za 1 – 2 miejsce- nagroda pocieszenia w formie słodyczy.
 11. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2017 roku.
 13. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej mikrostyk.pl w zakładce Aktualności oraz CSR, oraz opublikowana na profilu facebook Mikrostyk – Firma Społecznie Odpowiedzialna w terminie do 16 października 2017 roku.
 14. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

 

 1. Prawa autorskie.
 • 4.
 1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
 2. utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby
  i wielkość nakładu,
 3. obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
 4. praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.
 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.
 6. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.
 8. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

 

Postanowienia końcowe.

 • 5.
 1. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej mikrostyk.pl
 3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego Ekologia w Mikrostyku

 

Kupon Konkursowy

Konkurs: Ekologia w Mikrostyku

 

UCZESTNIK:

 

Imię i nazwisko:

 

Data urodzenia:

 

 

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:

 

Imię i nazwisko:

 

 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:

 

 1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
  w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo Zdrowia moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy,
  w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

 

______________________________

Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika

 

plakat ekologia